You are here

Complexe inspecties

Om te komen tot een uitgekiende inspectiestrategie zijn er binnen de Nederlandse wet- en regelgeving diverse mogelijkheden, zoals onder andere beschreven in de Praktijkregels voor Drukapparatuur (PRD’s of PRDA’s, zie   http://www.prda.nl/)  of de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS’en, zie https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/). Daarnaast kunnen voor uw installaties specifieke eisen van toepassing zijn vanuit de milieu- of omgevingsvergunning of  indien uw installatie BRZO-plichtig is (Besluit Risico’s Zware Ongevallen).

 

Ander Passend Onderzoek (APO)

Drukapparatuur dient in de gebruiksfase periodiek gekeurd te worden. Bij de grotere apparatuur is het “visueel inwendig onderzoek”, waarbij de apparatuur door een inspecteur wordt betreden een onderdeel van de keuring. De apparatuur dient hiervoor uit-bedrijf te zijn en op een veilige manier betreedbaar gemaakt te worden.

Volgens PRD 2.3, bijlage 11, kan het visueel inwendig onderzoek (door middel van betreden) bij een periodieke herbeoordeling onder bepaalde voorwaarden worden vervangen door een onderzoek vanaf de buitenzijde. Dit heeft als voordeel dat uw installatie voor een langere periode in bedrijf kan blijven c.q. niet geopend hoeft te worden en / of dat risicovolle betredingen van de apparatuur verminderd kunnen worden.

Om Ander Passend Onderzoek toe te kunnen passen is het noodzakelijk dat een team van deskundigen de apparatuur, de beveiliging en het proces beoordeelt. Wij kunnen dit traject voor u organiseren of begeleiden of wij kunnen voor u de rol van een of meerdere deskundige(n) invullen.

 

Risicoanalyse voor Gestookte apparatuur met Gevaar voor Oververhitting (GVO)

Waar de meeste drukapparatuur een vaste herkeurtermijn heeft van 4 of 6 jaar, geldt voor apparatuur die verhit of “gestookt” wordt een vaste herbeoordelingstermijn van 2 jaar. Denk hierbij aan stoomketels, heetwaterketels, fornuizen, (kraak)ovens enzovoort.

Volgens PRD 2.3, bijlage 12 en 13, kan de vaste periodieke herkeurtermijn voor dergelijke installaties onder bepaalde voorwaarden worden verlengd naar 4 of 6 jaar.  Dit heeft als voordeel dat uw installatie voor een langere periode in bedrijf kan blijven c.q. niet geopend hoeft te worden en / of dat risicovolle betredingen van de apparatuur verminderd kunnen worden.

Om GVO toe te kunnen passen is het noodzakelijk dat een team van deskundigen de apparatuur, de beveiliging en het proces beoordeelt. Wij kunnen dit traject voor u organiseren of begeleiden of wij kunnen voor u de rol van een of meerdere deskundige(n) invullen.

 

Termijnverlenging

Indien u beschikt over een gecertificeerde Inspectieafdeling van de Gebruiker (IVG) of een NL-KVG én u kunt aantonen dat u het proces beheerst dan kunt u, onder voorwaarden (zie PRD 2.3, o.a. bijlage 3), de termijn voor de inwendige inspecties maximaal verdubbelen. De “beheersing van het proces” toont u o.a. aan door middel van een inspectiehistorie die geen (of enkel kleine, beheersbare) afwijkingen aan uw drukapparatuur vertoont, middels uitgevoerde inspecties die van voldoende omvang zijn.

Wij kunnen u bij dit traject assisteren.

 

Termijnflexibilisering

Indien u beschikt over een gecertificeerde Inspectieafdeling van de Gebruiker (IVG) of een NL-KVG én u heeft als bedrijf een goedgekeurde RBI-systematiek geïmplementeerd dan kunt u, onder voorwaarden (zie PRD 2.3, o.a. bijlage 4), de termijn voor de inwendige inspecties maximaal verdrievoudigen. Met een team van deskundigen beschouwt u o.a. het proces, de procestechnische grenswaarden voor de gebruiksomstandigheden, de faal- en degradatiemechanismen, de inspectiehistorie en -plannen, de technische en organisatorische beheersmaatregelen etc.

Ook bij dit traject kunnen wij u assisteren.

 

Fitness for Service

Indien er in uw apparatuur defecten zijn aangetroffen biedt PRD 4.1 een leidraad voor het vaststellen van de structurele integriteit. Het falen van drukapparatuur kan grote gevolgen hebben voor mens en milieu en kan daarnaast grote financiële gevolgen hebben en leiden tot imagoschade. Gelukkig leiden niet alle defecten tot falen van een component of object.

Middels een Fitness for Service analyse (FFS) wordt de drukapparatuur, waarin zich defecten bevinden of waar afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp zijn opgetreden, beoordeeld in termen van structurele integriteit.

Middels een te kiezen FFS-code of -richtlijn (o.a. API 579-1) wordt er een beoordeling gemaakt van hypothetische of actuele afwijkingen zoals scheuren en wanddikteafname) en is de onderlinge samenhang van spanningen, breuktaaiheid en defectafmetingen essentieel. De kennis die samenhangt met sterktetechnische ontwerpaspecten, breukmechanica, metallurgie, corrosie en andere degradatiemechanismen, lassen en andere verbindingstechnieken, inspectie, destructief en niet destructief onderzoek, installatie- en constructiemethoden, werking en faalgedrag respectievelijk faalconsequenties wordt in een FFS-analyse gecombineerd.  

Syntection voert deze FFS-analyse niet zelf uit, maar biedt hierin een ondersteunende rol. Wij zijn in staat de uitgangspunten te formuleren, de aanpak te challengen en de uitkomst mét u of vóór u te interpreteren en te vertalen naar heldere actiepunten en / of voorwaarden.

Hiertoe werken wij frequent samen met Sintra Engineers (www.sintra-engineers.nl), maar uiteraard kan dit traject ook plaatsvinden met een andere deskundige partij.

 

 

Syntection

Marcel Dewaide
Marktstraat 9
6114 HP Susteren‎
 marcel.dewaide@syntection.com
 +31 (0) 6 105 35 921